VNDC DIPO

Digital Intinial Private Offering Platform

Sắp diễn ra Card image cap

Big Digital Shares

BDS là tên viết tắt của cụm từ BIG Digital Shares, thể hiện cho chức năng và vai trò của token đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Big Group

Giá công khai
1 BDS = 20,000 VNDC
Tổng cung DIPO
400,000 BDS
Ngày bắt đầu
30/01/2021
Đã bán
0%
Đã kết thúc Card image cap

KardiaChain

Accessible Blockchain For Millions

Giá công khai
1 KAI = 391 VNDC
Tổng cung DIPO
20,000,000 KAI
Ngày bắt đầu
16/12/2020
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VIDB

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 0.13000000 VIDB
Tổng cung DIPO
499,000 WHC
Ngày bắt đầu
13/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

VIDB

VNDC International Digital Banking

Giá công khai
1 VIDB = 4,686 VNDC
Tổng cung DIPO
100,000,000 VIDB
Ngày bắt đầu
21/12/2020
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

CHI

Tiệm kim hoàn 4.0

Giá công khai
1 CHI = 5,520,552 VNDC
Tổng cung DIPO
10,000 CHI
Ngày bắt đầu
11/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

NAMI

Change mindset, make giant steps

Giá công khai
1 NAMI = 1,100 VNDC
Tổng cung DIPO
20,000,000 NAMI
Ngày bắt đầu
04/01/2021
Đã bán
100.00%
Đã kết thúc Card image cap

WHC / VNDC

The #1 Crowdsourced Security Platform in Vietnam

Giá công khai
1 WHC = 705 VNDC
Tổng cung DIPO
1,500,000 WHC
Ngày bắt đầu
13/01/2021
Đã bán
100.00%