Chứng từ bảo chứng (Proof of Funds)

Mỗi điểm VNDC phát hành luôn được đảm bảo với 100% tài sản đảm bảo tương ứng

Thông tin cơ bản

Smart Contract

Ghi chú: Tổng số lượng cung cấp VNDC sẽ được phát hành thêm theo từng giai đoạn.

Nền tảng Loại Ngày Số lượng Mã giao dịch Chứng từ
ERC20 Minting 21/01/2020 6,441,454,400
0xb5a27eb53d2b37731a2a6b14b4506bd4f04d84a7f5ffcd11f819d2899813c844
Tải Về
ERC20 Minting 21/01/2020 19,000,000,000
0x8298246c7bae7d83fbdbd5e1ad669822edad4a525b7ae67918828228af93fcd5
Tải Về
ERC20 Minting 18/01/2020 5,000,000,000
0x22d0185e9f3611254fffa3ea5049311bd2a7367cee732f23141245858f6cf276
Tải Về
ERC20 Minting 18/01/2020 21,000,000,000
0x1d0bc7894ff412fd5214c615d430a3dd4f27512f5426e40b54e3ba69a810eec1
Tải Về
ERC20 Minting 12/11/2019 27,950,000,000
0xb6b19cad97b6baf502b6a6bc3947800b757c56f0c7aa091a137910404c21b568
Tải Về
BEP2 Burning 12/11/2019 27,950,000,000
58F97639633275AE47A3F8BC5D1199106372E680BB8F8941CFFAABFA30E4B9A2
Tải Về
BEP2 Minting 09/10/2019 29,000,000,000
32F59D803FE2FBC209E2A1FB1AFF63D1A9780E873D3BA6FD22F419E7C5C09429
Tải Về
BEP2 Minting 03/10/2019 1,000,000,000
DB969F8AED57FFD8028C96D648BF9C6690521612316CA857BB805571786CB2F2
Tải Về
ERC20 Minting 23/09/2019 8,000,000,000
0x7a632801684e25b60a9ddfd023d210423d00c022e0ac271de748faa26ee252c1
Tải Về
ERC20 Minting 19/09/2019 29,300,000,000
0x645cfa51d6d045516df225c9c2bb26917281c0f3d37923dadcd366bea242602b
Tải Về
ERC20 Minting 16/09/2019 2,000,000,000
0x80ea0f55db59ebd44e533869a99cf9a885c1588331058023e52839947589074e
Tải Về
ERC20 Burning 12/02/2021 70,000,000,000
0x5384c2487859444a43d6efc42b0d9836a0ad629dcff8228f0461e747a6a55061
ERC20 Burning 12/03/2021 70,000,000,000
0x7e624aff95066526dc57b556980948844eb57d622e698b0e02fe2643156d7167
ERC20 Burning 12/03/2021 95,000,000,000
0x7b8252ff061b1947ccf71ac3742a1f50016b91637e827b613b62d44fae019aef
KRC20 Minting 12/03/2021 235,000,000,000
0xeFF34B63f55200a9D635B8ABBBFCC719b4977864