P2P Trading Leaderboard #02

Cập nhật vào lúc ...

Khớp lệnh Khối lượng (VNDC)

*Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây

*Để tăng tính hấp dẫn cho cuộc thi, ở 03 giải tuần, mỗi người sẽ chỉ được nhận thưởng 01 lần duy nhất. Giải thưởng chung cuộc sẽ không ảnh hưởng.

*Competition #01